كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آلبوم تصاوير
اخبار
اوقات شرعي
بازديدها
تصوير ها
دستورالعملها
رويدادها
فايل ها
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
وب سايت ها
ورود
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
دوشنبه 8 مهر 1398 تغییر تاریخ امتحان پیان ترم برخی دروس تغییر تاریخ امتحان پیان ترم برخی دروس
 
1111207 جبرپيشرفته 1 تستي و تشريحي 1398.10.01 1 11:00 13:00 1398.10.05 11:00 13:00
1111521 مباني رياضيات 1 تستي و تشريحي 1398.10.07 6 11:00 13:00 1398.10.21 11:00 13:00
1112142 آنزيمولوژي 1 تستي 1398.10.05 5 11:00 13:00 1398.10.15 11:00 13:00
1112152 روشهاي بيوشيمي وبيوفيزيك 1 تستي 1398.10.01 1 11:00 13:00 1398.10.08 11:00 13:00
1112152 روشهاي بيوشيمي وبيوفيزيك 3 تستي 1398.10.01 1 11:00 13:00 1398.10.08 11:00 13:00
1112548 ايمني زيستي 2 تستي 1398.10.17 14 13:30 15:30 1398.10.18 13:30 15:30
1113467 فيزيك ليزر پيشرفته 1 1 تشريحي 1398.10.01 1 08:30 10:30 1398.10.03 08:30 10:30
1114094 بيوشيمي 1 تستي 1398.10.01 1 08:30 10:30 1398.10.04 08:30 10:30
1114113 اصول بيوشيمي 1 تستي 1398.10.16 13 08:30 10:30 1398.10.19 08:30 10:30
1116380 زمين‌ساخت پيشرفته 1 1 تشريحي 1398.10.21 17 08:30 10:30 1398.10.18 08:30 10:30
1116397 زمين شناسي ساختاري پيشرفته 1 1 تشريحي 1398.10.21 17 08:30 10:30 1398.10.18 08:30 10:30
1117084 آمارواحتمالات 2 تستي 1398.10.04 4 11:00 13:00 1398.10.12 08:30 10:30
1117084 آمارواحتمالات 3 تستي 1398.10.04 4 11:00 13:00 1398.10.12 08:30 10:30
1117196 آمار و احتمالات 2 تستي 1398.10.04 4 11:00 13:00 1398.10.12 08:30 10:30
1120012 ايستايي 2 تستي 1398.10.21 17 11:00 13:00 1398.10.22 11:00 13:00
1211490 طراحي برنامه هاي آموزش ضمن خدمت 1 تستي 1398.10.16 13 13:30 15:30 1398.10.17 13:30 15:30
1211507 مباني اقتصادي آموزش و پرورش در برنامه ريزي آموزشي 1 تستي 1398.10.01 1 08:30 10:30 1398.10.02 08:30 10:30
1211514 نظريه هاي پيشرفته مشاوره و روان درماني 1 تستي 1398.10.01 1 08:30 10:30 1398.10.04 08:30 10:30
1211541 مباني روانشناختي و اجتماعي در برنامه درسي 1 تستي 1398.10.09 8 08:30 10:30 1398.10.10 08:30 10:30
1211618 آموزش تفكر به كودكان و نوجوانان 2 تستي 1398.10.17 14 11:00 13:00 1398.10.23 11:00 13:00
1211728 نيازسنجي آموزشي و پژوهشي 1 تستي 1398.10.09 8 08:30 10:30 1398.10.14 08:30 10:30
1212096 ترجمه شفاهي 1 6 تشريحي 1398.10.01 1 08:30 10:30
1212096 ترجمه شفاهي 1 7 تشريحي 1398.10.01 1 08:30 10:30
1212097 ترجمه شفاهي 2 7 تشريحي 1398.10.17 14 13:30 15:30
1212097 ترجمه شفاهي 2 8 تشريحي 1398.10.17 14 13:30 15:30
1212098 ترجمه شفاهي 3 8 تشريحي 1398.10.07 6 08:30 10:30
1212098 ترجمه شفاهي 3 9 تشريحي 1398.10.07 6 08:30 10:30
1212099 بيان شفاهي داستان 1 3 تشريحي 1398.10.19 16 11:00 13:00
1212099 بيان شفاهي داستان 1 4 تشريحي 1398.10.19 16 11:00 13:00
1212100 بيان شفاهي داستان 2 4 تشريحي 1398.10.17 14 13:30 15:30
1212100 بيان شفاهي داستان 2 5 تشريحي 1398.10.17 14 13:30 15:30
1212101 گفت وشنود1 1 تستي 1398.10.01 1 08:30 10:30 1398.10.01 13:30 15:30
1212103 ترجمه نواروفيلم 5 تشريحي 1398.10.21 17 11:00 13:00
1212103 ترجمه نواروفيلم 6 تشريحي 1398.10.21 17 11:00 13:00
1212150 بيان شفاهي داستان 1 6 تشريحي 1398.10.19 16 11:00 13:00
1212151 بيان شفاهي داستان 2 8 تشريحي 1398.10.17 14 13:30 15:30
1212152 گفت وشنود1 1 تستي 1398.10.01 1 08:30 10:30 1398.10.01 13:30 15:30
1212216 تطورزبان فارسي 1 تستي 1398.10.02 2 08:30 10:30 1398.10.23 08:30 10:30
1212219 ساخت زبان فارسي (ارشد) 1 تستي 1398.10.03 3 11:00 13:00 1398.10.14 11:00 13:00
1212219 ساخت زبان فارسي (ارشد) 3 تستي 1398.10.03 3 11:00 13:00 1398.10.14 11:00 13:00
1212232 آواشناسي آموزشي 1 تستي 1398.10.19 16 13:30 15:30 1398.10.22 13:30 15:30
1212277 ادبيات قرن هفده و هجده 1 تستي 1398.10.07 6 11:00 13:00 1398.10.14 11:00 13:00
1212314 نحو زبان فارسي 2 تستي 1398.10.03 3 11:00 13:00 1398.10.14 11:00 13:00
1212328 ساخت زبان فارسي 1 تستي 1398.10.01 1 11:00 13:00 1398.10.05 11:00 13:00
1212376 نحو زبان فارسي 2 تستي 1398.10.03 3 11:00 13:00 1398.10.14 11:00 13:00
1212393 روشهاي پيشرفته تحقيق و ترجمه 1 تستي 1398.10.21 17 11:00 13:00 1398.10.22 11:00 13:00
1212394 نظريه هاي ترجمه 1 تستي 1398.10.21 17 08:30 10:30 1398.10.23 08:30 10:30
1212427 فن بيان 2 تشريحي 1398.10.17 14 13:30 15:30
1212445 ترجمه شفاهي پياپي 5 تشريحي 1398.10.01 1 08:30 10:30
1212450 ترجمه شفاهي همزمان 6 تشريحي 1398.10.17 14 13:30 15:30
1213017 نظم 2بخش 3سي قصيده ازناصرخسرو 3 تستي 1398.10.23 19 13:30 15:30 1398.10.23 11:00 13:00
1213243 كودك و تفكر خلاق 1 تستي 1398.10.08 7 08:30 10:30 1398.10.21 08:30 10:30
1213270 متون نظم (2) قسمت سوم: قصايد ناصر خسرو 2 تستي 1398.10.23 19 13:30 15:30 1398.10.23 11:00 13:00
1213347 رويكردها و روشهاي تحقيق در ادبيات تطبيقي 1 تستي 1398.10.09 8 08:30 10:30 1398.10.18 08:30 10:30
1214047 تئوري حسابداري 1 1 تستي 1398.10.01 1 08:30 10:30 1398.10.03 08:30 10:30
1215002 فيزيولوژي انساني 1 تستي 1398.10.01 1 11:00 13:00 1398.10.03 11:00 13:00
1215002 فيزيولوژي انساني 2 تستي 1398.10.01 1 11:00 13:00 1398.10.03 11:00 13:00
1215002 فيزيولوژي انساني 3 تستي 1398.10.01 1 11:00 13:00 1398.10.03 11:00 13:00
1215204 نظريه هاومباني ارتباط جمعي 1 تستي 1398.10.02 2 08:30 10:30 1398.10.05 08:30 10:30
1215222 فيزيولوژي انسان 1 تستي 1398.10.01 1 11:00 13:00 1398.10.03 11:00 13:00
1215296 اوقات فراغت و محيط زيست 1 تستي 1398.10.16 13 08:30 10:30 1398.10.17 08:30 10:30
1215352 تربيت بدني رشدي 1 تستي 1398.10.02 2 08:30 10:30 1398.10.03 08:30 10:30
1215459 مباني مديريت 2 تستي 1398.10.02 2 13:30 15:30 1398.10.05 13:30 15:30
1216006 نقشه برداري 3 تستي و تشريحي 1398.10.21 17 13:30 15:30 1398.10.21 11:00 13:00
1216048 نقشه برداري (نظري وعملي ) 3 تستي و تشريحي 1398.10.21 17 13:30 15:30 1398.10.21 11:00 13:00
1216095 نقشه برداري 1 مقدماتي 3 تستي و تشريحي 1398.10.21 17 13:30 15:30 1398.10.21 11:00 13:00
1216270 انسان ومحيط 1 تستي 1398.10.01 1 11:00 13:00 1398.10.05 11:00 13:00
1216289 مكتب هاي جغرافيايي 1 تستي 1398.10.23 19 13:30 15:30 1398.10.03 13:30 15:30
1216306 مكتب هاي جغرافيايي (گرايش شهري ) 1 تستي 1398.10.23 19 13:30 15:30 1398.10.03 13:30 15:30
1216346 انسان ومحيط 1 تستي 1398.10.01 1 11:00 13:00 1398.10.05 11:00 13:00
1216347 متون تخصصي 1 تستي 1398.10.03 3 13:30 15:30 1398.10.07 13:30 15:30
1216396 نقشه برداري 2 تستي و تشريحي 1398.10.21 17 13:30 15:30 1398.10.21 11:00 13:00
1216396 نقشه برداري 3 تستي و تشريحي 1398.10.21 17 13:30 15:30 1398.10.21 11:00 13:00
1216396 نقشه برداري 4 تستي و تشريحي 1398.10.21 17 13:30 15:30 1398.10.21 11:00 13:00
1216535 طبيعت وشهردر تعاليم و فرهنگ اسلامي 1 تستي 1398.10.03 3 13:30 15:30 1398.10.05 13:30 15:30
1216543 تحليل هاي آماري دربرنامه ريزي روستايي 1 تستي و تشريحي 1398.10.01 1 08:30 10:30 1398.10.05 08:30 10:30
1216608 روش تحقيق درآب وهوا شناسي 1 تستي و تشريحي 1398.10.01 1 08:30 10:30 1398.10.05 08:30 10:30
1216663 مكتب هاي جغرافيايي 1 تستي 1398.10.23 19 13:30 15:30 1398.10.03 13:30 15:30
1216932 مكتبهاي جغرافيايي 1 تستي 1398.10.23 19 13:30 15:30 1398.10.03 13:30 15:30
1217083 روان شناسي اجتماعي پيشرفته 1 تستي 1398.10.18 15 13:30 15:30 1398.10.21 13:30 15:30
1217214 معرفت شناسي 1 تستي 1398.10.15 12 13:30 15:30 1398.10.22 13:30 15:30
1217288 كليات و مفاهيم 1 تستي 1398.10.18 15 13:30 15:30 1398.10.19 13:30 15:30
1217325 كاربرد آزمون هاي تشخيصي در كودكان و نوجوانان 1 تستي 1398.10.01 1 11:00 13:00 1398.10.08 11:00 13:00
1217336 هوش و عقب ماندگي ذهني (كودني) 1 تستي 1398.10.01 1 11:00 13:00 1398.10.08 11:00 13:00
1217339 روانشناسي عمومي پيشرفته 1 تستي 1398.10.01 1 13:30 15:30 1398.10.03 13:30 15:30
1217342 بررسي تفصيلي نظريه ها و مكاتب شخصيت 1 تستي 1398.10.01 1 08:30 10:30 1398.10.07 08:30 10:30
1217378 آموزش و پرورش ابتدايي و متوسطه اول و دوم 2 تستي 1398.10.02 2 08:30 10:30 1398.10.05 08:30 10:30
1217419 مشاوره با بيماران خاص تستي 1398.10.04 4 11:00 13:00 1398.10.17 11:00 13:00
1218385 كارمنديابي، انتخاب و توسعه منابع انساني 1 تستي 1398.10.01 1 11:00 13:00 1398.10.09 11:00 13:00
1218451 آشنايي با قوانين كسب كار 2 تستي 1398.10.02 2 11:00 13:00 1398.10.02 13:30 15:30
1218769 مديريت بازاريابي در جهانگردي 1 تستي 1398.10.14 11 13:30 15:30 1398.10.17 13:30 15:30
1218771 اصول مديريت و بازاريابي خدمات 1 تستي 1398.10.01 1 08:30 10:30 1398.10.03 08:30 10:30
1218791 اصول بيمه 2 تستي 1398.10.02 2 11:00 13:00 1398.10.05 11:00 13:00
1218810 اصول بيمه 2 تستي 1398.10.02 2 11:00 13:00 1398.10.05 11:00 13:00
1218892 زبان انگليسي 2 تستي 1398.10.01 1 08:30 10:30 1398.10.02 08:30 10:30
1218893 قوانين و مقررات حقوقي گردشگري 2 تستي 1398.10.01 1 08:30 10:30 1398.10.01 11:00 13:00
1220137 آشنايي بافقه 2 تستي 1398.10.22 18 13:30 15:30 1398.10.23 13:30 15:30
1220137 آشنايي بافقه 3 تستي 1398.10.22 18 13:30 15:30 1398.10.23 13:30 15:30
1220138 كليات فلسفه اسلامي 1 تستي 1398.10.18 15 08:30 10:30 1398.10.19 08:30 10:30
1220138 كليات فلسفه اسلامي 2 تستي 1398.10.18 15 08:30 10:30 1398.10.19 08:30 10:30
1220138 كليات فلسفه اسلامي 3 تستي 1398.10.18 15 08:30 10:30 1398.10.19 08:30 10:30
1220368 مباحث اصول 1 1 تستي 1398.10.08 7 13:30 15:30 1398.10.12 13:30 15:30
1220688 زبان انگليسي تخصصي 1 1 تستي 1398.10.01 1 11:00 13:00 1398.10.18 11:00 13:00
1220723 اصول فقه 1 1 تستي 1398.10.08 7 13:30 15:30 1398.10.12 13:30 15:30
1220732 صرف كاربردي 1 1 تستي 1398.10.21 17 08:30 10:30 1398.10.23 08:30 10:30
1220733 نحو كاربردي 1 1 تستي 1398.10.21 17 08:30 10:30 1398.10.22 08:30 10:30
1220860 براهين اثبات وجود خدا و صفات او 1 تستي 1398.10.01 1 13:30 15:30 1398.10.23 13:30 15:30
1220955 نحو (1) 2 تستي 1398.10.18 15 08:30 10:30 1398.10.22 08:30 10:30
1222229 نظريه هاي مشاركت و سازمانهاي مشاركتي 1 تستي 1398.10.19 16 11:00 13:00 1398.10.23 11:00 13:00
1222231 نابرابري و قشربندي اجتماعي 1 تستي 1398.10.19 16 11:00 13:00 1398.10.22 11:00 13:00
1222235 جامعه شناسي فرهنگي 1 تستي 1398.10.09 8 11:00 13:00 1398.10.17 11:00 13:00
1222271 مهاجرت و شهرنشيني 1 تستي 1398.10.01 1 11:00 13:00 1398.10.05 11:00 13:00
1222288 روزنامه نگاري توسعه با تكيه بر الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت 1 تستي 1398.10.17 14 08:30 10:30 1398.10.22 08:30 10:30
1223096 سازمانهاي بين المللي 1 تستي 1398.10.03 3 11:00 13:00 1398.10.08 11:00 13:00
1223098 حقوق مخاصمات مسلحانه (ارشد) 1 تستي 1398.10.15 12 08:30 10:30 1398.10.22 08:30 10:30
1223109 آيين دادرسي كيفري 1 تستي 1398.10.05 5 13:30 15:30 1398.10.12 13:30 15:30
1223109 آيين دادرسي كيفري 2 تستي 1398.10.05 5 13:30 15:30 1398.10.12 13:30 15:30
1223118 فلسفه حقوق 1 تستي 1398.10.02 2 13:30 15:30 1398.10.19 13:30 15:30
1223215 حقوق محيط زيست 1 تستي 1398.10.12 10 13:30 15:30 1398.10.15 13:30 15:30
1224001 كتابخانه وكتابداري 1 تستي 1398.10.19 16 13:30 15:30 1398.10.12 13:30 15:30
1224129 اشتراك منابع در محيط ديجيتال 1 تستي 1398.10.04 4 08:30 10:30 1398.10.07 08:30 10:30
1224152 مقدمه اي بر علم اطلاعات و دانش شناسي 1 تستي 1398.10.19 16 13:30 15:30 1398.10.12 13:30 15:30
1224157 مواد و خدمات كتابخانه براي كودكان و نوجوانان 2 تستي 1398.10.14 11 08:30 10:30 1398.10.18 08:30 10:30
1224162 سازماندهي مواد1(فهرست نويسي توصيفي و تحليلي) 2 تستي 1398.10.02 2 13:30 15:30 1398.10.07 13:30 15:30
1225001 زبان انگليسي 1 2 تستي 1398.10.01 1 08:30 10:30 1398.10.02 08:30 10:30
1225086 بيان شفاهي داستان 3 تشريحي 1398.10.17 14 13:30 15:30
1225113 گفت و شنود 1 1 تستي 1398.10.01 1 08:30 10:30 1398.10.01 13:30 15:30
1225126 بيان شفاهي داستان 4 تشريحي 1398.10.17 14 13:30 15:30
1229069 نقدوبررسي تاريخ ايران ازسقوط ساسانيان تاآغاز خلافت عباسي 1 تستي 1398.10.23 19 13:30 15:30 1398.10.05 13:30 15:30
1229074 تاريخ تمدن وفرهنگ اسلامي 2 تستي 1398.10.01 1 08:30 10:30 1398.10.09 08:30 10:30
1229193 تاريخ تمدن و فرهنگ اسلامي(با تكيه بر تأثير متقابل ايران و اسلام) 1 تستي 1398.10.01 1 08:30 10:30 1398.10.09 08:30 10:30
1230054 متون تخصصي انگليسي 1 تستي 1398.10.01 1 08:30 10:30 1398.10.05 08:30 10:30
1230082 صرف 2 2 تستي 1398.10.14 11 13:30 15:30 1398.10.23 13:30 15:30
1239017 زبان انگليسي 1 5 تستي 1398.10.01 1 08:30 10:30 1398.10.02 08:30 10:30
1314070 مديريت داده كاوي 1 تستي و تشريحي 1398.10.09 8 13:30 15:30 1398.10.17 13:30 15:30
1314076 شبيه سازي سيستم هاي لجستيك 1 تستي و تشريحي 1398.10.17 14 11:00 13:00 1398.10.19 11:00 13:00
1314086 واكافت شبكه هاي اجتماعي در سلامت 1 تستي و تشريحي 1398.10.01 1 08:30 10:30 1398.10.05 08:30 10:30
1314092 استانداردها، معيارهاي ارزيابي و اعتبار سنجي سيستم هاي سلامت 1 تستي و تشريحي 1398.10.09 8 08:30 10:30 1398.10.10 08:30 10:30
1314096 لجستيك بين الملل 1 تستي و تشريحي 1398.10.01 1 13:30 15:30 1398.10.03 13:30 15:30
1314098 زنجيره تامين الكترونيكي 1 تستي و تشريحي 1398.10.01 1 08:30 10:30 1398.10.05 08:30 10:30
1314108 مطالعات علم و فناوري 1 تستي و تشريحي 1398.10.09 8 11:00 13:00 1398.10.18 11:00 13:00
1314110 مديريت تغيير 1 تستي و تشريحي 1398.10.02 2 13:30 15:30 1398.10.03 13:30 15:30
1314122 مديريت نوآوري 1 تستي و تشريحي 1398.10.02 2 13:30 15:30 1398.10.12 13:30 15:30
1314123 خط مشي گذاري عمومي 1 تستي و تشريحي 1398.10.02 2 08:30 10:30 1398.10.04 08:30 10:30
1314129 برنامه ريزي و مديريت پروژه 1 تستي و تشريحي 1398.10.01 1 08:30 10:30 1398.10.08 08:30 10:30
1314131 مديريت نوآوري و فن آوري 1 تستي و تشريحي 1398.10.15 12 11:00 13:00 1398.10.17 11:00 13:00
1314132 مديريت منابع انساني 1 تستي و تشريحي 1398.10.18 15 08:30 10:30 1398.10.23 08:30 10:30
1314151 برنامه ريزي غيرخطي 1 تشريحي 1398.10.01 1 13:30 15:30 1398.10.03 13:30 15:30
1314165 برنامه ريزي حمل و نقل 1 تستي و تشريحي 1398.10.23 19 13:30 15:30 1398.10.22 13:30 15:30
1314174 مهندسي و مديريت بهره وري 1 تستي 1398.10.21 17 11:00 13:00 1398.10.23 11:00 13:00
1314179 مديريت نوآوري و فناوري 1 تستي و تشريحي 1398.10.15 12 11:00 13:00 1398.10.17 11:00 13:00
1411008 اقتصادكلان 2 1 تستي و تشريحي 1398.10.01 1 08:30 10:30 1398.10.14 08:30 10:30
1411199 آمار و احتمالات 2 تستي 1398.10.04 4 11:00 13:00 1398.10.12 08:30 10:30
1411267 ماهي شناسي عمومي 2 تستي 1398.10.04 4 13:30 15:30 1398.10.23 13:30 15:30
1411267 ماهي شناسي عمومي 4 تستي 1398.10.04 4 13:30 15:30 1398.10.23 13:30 15:30
1411383 فيزيولوژي علف هاي هرز وعلف كش ها 1 تستي 1398.10.01 1 11:00 13:00 1398.10.10 11:00 13:00
1411426 اقتصادكلان 3 1 تستي و تشريحي 1398.10.01 1 08:30 10:30 1398.10.14 08:30 10:30
1411572 بيوشيمي پيشرفته 1 تستي 1398.10.01 1 08:30 10:30 1398.10.04 08:30 10:30
1411592 آمار 2 تستي 1398.10.04 4 11:00 13:00 1398.10.12 08:30 10:30
1411660 مباني توليد گياهان زراعي 2 تستي 1398.10.14 11 13:30 15:30 1398.10.14 11:00 13:00
1411706 ارزيابي و مديريت زيستگاه 1 تستي 1398.10.18 15 13:30 15:30 1398.10.21 13:30 15:30
1411751 برهمكنش گياه - ميكروارگانيسم 1 تستي 1398.10.01 1 11:00 13:00 1398.10.12 11:00 13:00
1412011 توسعه اقتصادي 1 تستي و تشريحي 1398.10.09 8 08:30 10:30 1398.10.12 08:30 10:30
1413012 اقتصادكلان تكميلي 1 تستي و تشريحي 1398.10.01 1 08:30 10:30 1398.10.14 08:30 10:30
1712128 مديريت اسلامي 1 تستي 1398.10.10 9 13:30 15:30 1398.10.19 13:30 15:30
1712128 مديريت اسلامي 2 تستي 1398.10.10 9 13:30 15:30 1398.10.19 13:30 15:30
1712139 مديريت عمومي 1 تستي 1398.10.02 2 13:30 15:30 1398.10.03 13:30 15:30
1712149 مقدمه اي بر كتابداري و اطلاع رساني 1 تستي 1398.10.19 16 13:30 15:30 1398.10.12 13:30 15:30
1712154 مواد و خدمات كتابخانه براي كودكان و نوجوانان 2 تستي 1398.10.14 11 08:30 10:30 1398.10.18 08:30 10:30
1712230 تاريخ هنر جهان 1 تستي 1398.10.01 1 11:00 13:00 1398.10.15 11:00 13:00
1712235 آشنايي با فرهنگ و ادبيات ايران 1 تستي 1398.10.01 1 08:30 10:30 1398.10.22 08:30 10:30
1712240 مباني سازمان و مديريت 1 تستي 1398.10.02 2 13:30 15:30 1398.10.03 13:30 15:30
1810001 هندسه نقوش در هنرهاي سنتي ايران 1 1 تستي 1398.10.19 16 08:30 10:30 1398.10.21 08:30 10:30
1810006 آشنايي با هنر در تاريخ 1 1 تستي 1398.10.19 16 11:00 13:00 1398.10.21 11:00 13:00
1810006 آشنايي با هنر در تاريخ 1 2 تستي 1398.10.19 16 11:00 13:00 1398.10.21 11:00 13:00
1810007 هندسه نقوش در هنرهاي سنتي ايران 2 2 تستي 1398.10.22 18 13:30 15:30 1398.10.23 13:30 15:30
1810261 هندسه نقوش در صنايع دستي ايران 1 1 تستي 1398.10.19 16 08:30 10:30 1398.10.21 08:30 10:30
1810264 هندسه نقوش در صنايع دستي ايران 2 2 تستي 1398.10.22 18 13:30 15:30 1398.10.23 13:30 15:30
1810359 هندسه نقوش در هنرهاي سنتي ايران 1 تستي 1398.10.19 16 11:00 13:00 1398.10.21 11:00 13:00
1812040 مباني هنرهاي تجسمي 1 1 تستي 1398.10.04 4 11:00 13:00 1398.10.05 11:00 13:00
1812070 تاريخ عكاسي جهان 2 تستي 1398.10.14 11 08:30 10:30 1398.10.16 08:30 10:30
1812132 گرافيك و معماري 1 تستي 1398.10.19 16 13:30 15:30 1398.10.23 13:30 15:30
1813002 آمار در شهرسازي 1 تستي و تشريحي 1398.10.02 2 11:00 13:00 1398.10.19 11:00 13:00
1813014 مدل هاي كمي در شهرسازي 2 تستي 1398.10.01 1 08:30 10:30 1398.10.17 08:30 10:30
1814029 ايستايي 2 تستي 1398.10.21 17 11:00 13:00 1398.10.22 11:00 13:00
1815007 ايستايي 1 2 تستي 1398.10.21 17 11:00 13:00 1398.10.22 11:00 13:00
1215181 فوتبال 4 تستی 1398.10.14 13:30 15:30
1215186 هندبال 5 تستی 1398.10.10 13:30 15:30
1215188 بدمینتون خواهران 5 تستی 1398.10.17 13:30 15:30

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر