كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آلبوم تصاوير
اخبار
تصوير ها
رويدادها
زمان ديجيتال
فايل ها
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
نظر خواهي
ورود
كوچك يا بزرگ كردن بخش رويدادها:.رويدادها
يكشنبه 28 ارديبهشت 1399  پرسشهای رایج در مورد آزمونهای غیر حضوری روسای محترم استاد و دانشجویان معزز دانشگاه پیام نور خوزستان باسلام
 پرسشهای رایج را تقدیم میکنم اگر سوالی هست بفرمایید 
بااحترام مروج
 
1- آیا عدم حضور دانشجو در جلسه ارزشیابی در بازه زمانی برنامه امتحانات كه با هماهنگي با استاد در مورد نحوه آن، اقدام شده است، منجر به ثبت غيبت خواهد شد؟
بله، فقط در صورتیکه مدرس قبل از تاریخ اعلام شده، نسبت به ارزیابی اقدام کرده باشد، نیازی به حضور نیست.
🌸
2- آیا تمامی امتحانات در این نیمسال به صورت ارزشیابی غیرمتمرکز و غیرحضوری توسط اساتید صورت می گیرد؟
بله. با هر روشي كه استاد، مركز يا استان تعريف مي نمايد. 
🌸
3- آخرین مهلت اعلام شیوه ارزیابی توسط اساتید به مرکز/واحد، چه زمانی است؟
حداکثر تا تاریخ 1/3/99
🌸
4- تکلیف دانشجویانی که امکان استفاده از ابزارهای ارتباطی مورد نیاز جهت ارزیابی را ندارند، چیست؟
این دسته از دانشجویان می بایست، حداکثر تا تاریخ 11/3/99 موضوع را به مرکز/ واحد محل تحصیل خود اعلام کنند.
🌸
5- آیا سوابق و مستندات ارزشیابی نمرات، بایستي نزد اساتید باقی بماند؟
بله، لازم است تمامی مستندات نزد مدرسین محفوظ بماند تا در صورت نیاز به اعتراض دانشجو رسيدگي شده و به مرکز/واحد ارائه گردد.
🌸
6- اطلاع رسانی به دانشجویان و اساتید در خصوص ارزشیابی و شیوه های آن، توسط مراکز/واحدها انجام می پذیرد؟
بله، تمامی مراکز/ واحدها موظفند با استفاده از تمامی شیوه های در دسترس اطلاع رسانی، اساتید و دانشجویان را مطلع سازند.
🌸
7- در صورت عدم تسویه شهریه، آیا امکان حضور در ارزشیابی و ثبت نمره برای دانشجو وجود دارد؟
خیر. دانشجو موظف به تسویه حساب کامل شهریه خویش می باشد.
🌸
8- وظايف راهبری و نظارت بر نحوه ارزشیابی ها بر عهده کدام مرجع است؟
ستاد امتحانات در هر استان و مرکز/ واحد.
🌸
9- مهلت زمان تعریف مدرس برای دروس با عنوان اساتید گروه آموزشی و دروس خودخوان توسط هر مرکز / واحد تا چه زمانی است؟ 1/3/99
🌸
10- آخرین مهلت ثبت نمره ارزشیابی حداکثر تا چه زمانی است؟ 
21/4/99
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر