سه‌شنبه 17 مهر 1397 امکان حذف و اضافه در سامانه گلستان

امکان حذف و اضافه در سامانه گلستان از تاریخ 97/7/14 الی  97/7/25 از مسیر زیر امکان پذیر می باشد.

ثبت نام -----> عملیات ثبت نام ------> ثبت نام اصلی