اطلاعیه آموزش
دانشجویان گرامی می بایست در دوران تحصیل خود از سه درس ذیل فقط یکی را اخذ نمائید.
1- آیین زندگی (اخلاق کاربردی)
2- اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)
3-فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)
1