اطلاعیه آموزش
دانشجویان گرامی می بایست ذر طول دوران تحصیل خود از سه درس ذیل فقط یکی را انتخاب نمایید.
1- انقلاب اسلامی ایران
2-اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)
3-آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
1