1
همايش استاني انديشه هاي آفتابي در سياست
زمان: پنجشنبه 21 دي 1391
مكان: دانشگاه پيام نور واحد رامشير
محورهاي همايش

شخصيت، آثار و زندگي امام خميني (ره)

 • بررسي حيات سياسي - اجتماعي امام خميني (ره)
 • بررسي شخصيت عرفاني ، اخلاقي وادبي امام خميني(ره)
 • بررسي تاثير اساتيد در انديشه سياسي وشخصيت پذيري امام خميني(ره)

بررسي مباني نظري و عملي انديشه سياسي امام خميني(ره)

 • امام خميني(ره)- عرفان وسياست
 • امام خميني(ره)-جايگاه مردم در حكومت ديني
 • امام خميني(ره)-نظريه ولايت مطلقه فقيه
 • امام خميني(ره)-نقش خبرگان در حكومت
 • مباني انديشه سياسي امام خميني(ره)

نقش آفريني امام خميني(ره) در حوزه بين الملل

 • امام خميني(ره) تشكيل امت واحد اسلامي
 • امام خميني(ره)-جنبش هاي اسلامي-بيداري اسلامي
 • امام خميني(ره)-واژه هاي استكبار ،استضعاف و اسلام آمريكائي در گفتمان سياسي

موضوعات ويژه

 • امام خميني(ره)-مديريت دفاع مقدس تكريم ايثارگران
 • امام خميني(ره)-تشكيل سپاه وبسيج -دفاع همه جانبه
 • امام خميني(ره)از منظر شخصيت ها
 • مقايسه آراء سياسي امام با علماء و انديشمندان
 • نوآوري امام در انديشه سياسي اجتماعي
 • امام خميني(ره) از نگاه رهبري و رهبري از ديدگاه امام (ره)