1
همايش هفته دفاع مقدس
زمان: جمعه 31 شهريور 1391
مكان: دانشگاه پيام نور واحد آغاجاري
مورد حمايت است
برگزار كنندگان: فرهنگي دانشگاه


همايش بزرگ ويژه دانشگاهيان پيام نور واحد آغاجاري


زمان برگزاري 31/06/1391